Rovfåglar attraheras till havsbaserade vindkraftparker

Studier av flyttande sjöfåglar har visat på ett relativt utpräglat undvikandebeteende när de närmar sig vindkraftparker. På land räknar man med att rovfåglar till stor del väjer för vindkraftverk, vilket naturligtvis minskar risken för kollision. En nyligen (21 december 2016) publicerad studie i den vetenskapliga tidkskriften Biology Letters visar att helt andra förhållanden gäller i fråga om rovfåglar som passerar havsbaserade vindkraftparker. Dessa förefaller nämligen istället attraheras till verken, i synnerhet vid svårare flyttningsförhållanden (exempelvis motvind). Författarna tolkar detta som att rovfåglarna uppfattar vindkraftparkerna som öar, där de kan söka uppvindar för att underlätta den fortsatta flytten.

Studien genomfördes på sydänden av Själland, Danmark, längs den flyttled som en stor andel av de rovfåglar som lämnar Sverige via Falsterbo följer ner genom Västeuropa till Gibraltar och sedermera Afrika. Lämpligt nog finns här flera liknande uddar som fåglarna lämnar med sikte på den tyska ön Fehmarn i sydväst, men bara en av dem ligger nära en havsbaserad vindkraftpark. Radarföljningar visade att många rovfåglar, istället för att sträcka mot sydväst, avvek från den förväntade flyttningsriktningen och drog sig mot vindkraftparken i sydost.

Vindkraft är på intet sätt det största hotet mot rovfåglar, men rovfåglars demografi (bl.a. lång livslängd, sen könsmognad och långsam reproduktionstakt) gör dem extra känsliga för additiv dödlighet, d.v.s. sådan som inte kompenseras av högre överlevnad hos kvarvarande individer. Det är sedan tidigare välkänt att flyttningen skördar många dödsoffer hos rovfåglar, inte minst p.g.a. utbrett jakttryck i exempelvis Medelhavsområdet, Mellanöstern och Afrika. Om nu alla vindkraftparker längs flyttvägarna till och från Afrika läggs till som en mycket större additiv mortalitetsfaktor än vad som tidigare antagits, är det inte svårt att inse att flera rovfågelspopulationer (däribland den för svenskt vidkommande akut hotade ängshöken) står under hårt tryck. Denna aspekt måste således noga vägas in vid planering av vindkraftparker till havs.

Artikeln (på engelska) kan laddas ner här nedan.

Patterns of migrating soaring migrants indicate attraction to marine wind farms.pdf

Gilla gärna