Sveriges kustfåglar ska övervakas regelbundet

Från och med i år ska förhoppningsvis Sveriges kustfåglar övervakas regelbundet genom ett inventeringsprogram. Det är Svensk Fågeltaxering i Lund som utformat programmet i samarbete med Naturvårdsverket. Inventeringarna genomförs av landets länsstyrelser och utförs till stor del av amatörornitologer. Årets inventering är ett pilotprojekt, men förhoppningen är att kustfågelinventeringen ska bli permanent och komplettera Sveriges redan goda fågelövervakning.

Det har genom åren utförts många lokala eller regionala kustfågelinventeringar i landet, men det har saknats ett nationellt program. Nu blir det ändring på det. Totalt 200 rutor à vardera 2 x 2 km ska inventeras, förhoppningsvis varje år. Det blir alltså ingen heltäckande inventering, men rutorna är utlagda så att de ger en representativ bild av kustfågelfaunan. Stora skärgårdsområden har fler rutor än kuster utan skärgård, exempelvis finns det cirka 50 rutor i Stockholms skärgård och 25 i Västra Götaland, medan Halland enbart har fyra rutor.

Om årets pilotprojekt faller väl ut, är tanken att rutorna ska inventeras på samma vis år från år, huvudsakligen från båt. Landstigning är inte obligatoriskt, men i de fall där detta sker, ska man gå i land och räkna på samma vis även följande år.

Det sker och har skett stora förändringar i kustfågelbeståndens sammansättning, ofta förmodligen på grund av flera samverkande faktorer. Att ejdern gått tillbaka är väl känt, men även gråtruten har minskat markant. Å andra sidan har arter som havsörn och storskarv ökat, liksom lokalt även tärnor och alkor.

(AW)

Ett reportage från den pågående inventeringen i Sörmland finns här:

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=6190858

Gilla gärna