Foto: Anders Wirdheim

1 augusti, 2020

Vad händer inom FSC?

Forest stewardship council (FSC) är ett globalt miljöcertifieringssystem för skog och skogsprodukter, och BirdLife Sverige är medlem och deltar i FSC Sveriges miljökammare. Regelverket som till exempel ett skogsbolag måste följa för att vara FSC-certifierat kallas för FSC-standarden, och under många år har de tre kamrarna (miljökammaren, den sociala kammaren och den ekonomiska kammaren) i FSC Sverige arbetat med att ta fram en ny sådan standard. När den nyligen presenterades fanns flera glädjeämnen:

  • Utöver de 5 % av en skogsbrukares produktiva skogsmark som redan enligt den gamla standarden måste vara avsatta för naturvård har nu ytterligare 5 % av ytan lagts till i en så kallad flexibel pott. Dessa 5 % ska antingen helt avsättas för naturvård eller åtminstone skötas med fokus på utveckling av naturvärden eller sociala värden i skogen.
  • Speciell hänsyn ska framöver vid virkesuttag/avverkning tas till revirhävdande fågelarter som har små populationer i landet; exempel är mindre flugsnappare, lappuggla, sommargylling och smålom.
  • Ansatser finns i den nya standarden för att minska underröjning i skogsbruket, vilket är positivt för fåglar då många häckningsbiotoper finns i mindre buskar och träd, och också för att höja andelen lövträd i alla skogar i hela landet.

Men ur ett fågel- och miljöperspektiv är inte allt därmed frid och fröjd med FSC-systemet. Kontroll- och sanktionsdelarna behöver utvecklas; kontroller och sanktioner måste vara så omfattande att de uppmuntrar certifikatsinnehavare att vara noggranna så att regelverket följs. I ett välfungerande system ska eventuella regelbrott upptäckas på ett tidigt stadium. Hanteringen av de biologiskt värdefulla skogar som kallas nyckelbiotoper behöver också styras upp. Det är en fråga som inte alls bara rör FSC (utan också Skogsstyrelsen, länsstyrelser, skogsbolag med flera), men de oklarheter omkring registrering av nyckelbiotoper och det faktum att det faktiskt – trots att det inte är tillåtet enligt FSC-standarden – avverkas nyckelbiotoper i FSC-certifierade skogar behöver redas ut. BirdLife Sverige fick från en regionalförening en motion om FSC-frågorna till årets riksstämma, och i samma anda skickade BirdLife-styrelsen en motion till FSC Sveriges stämma; fokus i motionen låg just på hanteringen av nyckelbiotoper samt utveckling av kontroll- och sanktionssystemet. Förhoppningsvis kan skrivelsen hjälpa till att hålla dessa aspekter levande inom FSC och vara ett stöd för BirdLife-representanterna som strävsamt arbetar med systemet. FSC Sveriges stämma bordlade motionen till kommande års stämma – det är mycket som inte har varit som vanligt denna Corona-präglade vår – men vi hoppas att den i förlängningen kan bidra till att FSC-systemet utvecklas ytterligare till fromma för fåglar och annan mångfald i skogen.

 

Läs motionen här

 

Läs BirdLife Sveriges konsultationssvar och kommentarer och förslag till nya FSC-standarden

 

 

 

 

Gilla gärna