Orimligt att en rödlistad art ska få jagas för att skydda invasiva arter

Det är orimligt att tillåta jakt på en rödlistad art för att skydda arter som betraktas som invasiva i Sverige. Det är innebörden i ett yttrande som Skånes Ornitologiska Förening (SkOF) och SOF-BirdLife skickat till länsstyrelsen i Skåne. Bakgrunden till yttrandet är dels ansökningar om skyddsjakt på duvhök men dels, och framför allt, en märklig tolkning som det svenska utrikesdepartementet gjort av EU:s regelverk.

Utrikesdepartementets rättssekretariat har nämligen likställt för jakt utplanterade fåglar med boskap, en tolkning som enligt länsassesor Eva Johansson i Skåne tydligen också godkänts av EU. Något slutligt avgörande i frågan från Naturvårdsverket har inte kommit än, men det får anses troligt att Naturvårdsverket kommer att följa utrikesdepartementets tolkning. Därför överväger länsassesorn i Skåne att bevilja skyddsjakt efter duvhök.

I ett yttrande till länsstyrelsen påpekar SkOF och SOF-BirdLife att duvhöken numera är rödlistad i Sverige. Den betraktas som ”nära hotad” (NT) i den rödlista som tidigare i år presenterades av ArtDatabanken. Anledningen är att det svenska beståndet gått tillbaka tämligen kraftigt under senare tid. De fåglar som avses skyddas med duvhöksjakt, det vill säga fasaner, rapphöns och gräsänder, är alla upptagna på en helt annan lista. De betraktas alla tre som invasiva arter enligt NOBANIS (The European Network on Invasive Alien Species). Begreppet invasiv används för arter som, medvetet eller omedvetet, införts av människan och som kan ha negativ påverkan på andra arter eller hela livsmiljöer.

Så som SkOF och SOF förstått de nya signalerna, kan uppfödning av fasaner, rapphöns och gräsänder komma att jämställas med kreatursuppfödning. Det skulle i sin tur kunna innebära att duvhöken blir betraktad som en art som påverkar denna uppfödning negativt. Därmed skulle det också kunna bli möjligt att skyddsjaga duvhök för att skydda egendom. En sådan tolkning anser SkOF och SOF vara orimlig. Den står dessutom i strid med andemeningen i de beslut som ligger bakom såväl den svenska rödlistan som listan över invasiva arter. Det måste betraktas som direkt olämpligt att en inhemsk och rödlistad art skulle kunna jagas legalt för att skydda invasiva arter.

Därför avstyrker SkOF och SOF bestämt all skyddsjakt på duvhök.

(AW)

 

Det planteras ut fler än 100 000 gräsänder i Sverige varje år för jaktändamål. Foto: Anders Wirdheim

Gilla gärna