Raritetskatalogen

Stensvala / American Cliff Swallow Bläsinge hamn, Öland, den 19 november 2012. Foto: Mikael Nord

Den officiella Raritetskatalogen är Raritetskommitténs sammanställning över godkända fynd av sällsynta fågelarter och -underarter i Sverige. Katalogen behandlar arter i kategorierna A, B, D och E, och uppdateras årligen. I katalogen numreras fynden så att det tydligt ska framgå vilka fynd som har bedömts gälla samma individ.  

 

The official Swedish Rare Bird Catalog is maintained by the Rarities Committé. It contains accepted records of species and subspecies in Sweden. The catalog contains records from the AERC:s categories A, B, D and E, and is updated annually. All records are numbered in order to make it easy to see which records that are treated as the same individual. 

Senaste uppdatering / Latest update: 31.12 2020
Katalogen har uppdaterats med samtliga godkända fynd från 2019 som publicerats i Fågelåret 2019. / All accepted records from 2019 have been added as published in Fågelåret 2019.
 
Raritetskatalogen sammanställs av / The Swedish Rare Bird Catalog is compiled by: Magnus Corell
 
För kommentarer, korrektionsförslag eller annat som rör katalogen, kontakta / 
For comments on the catalog, please contact: Magnus Corell
 
Citera gärna Raritetskatalogen / Feel free to quote the Rare Bird Catalog:
Raritetskommittén, BirdLife Sverige: Raritetskatalogen, birdlife.se/rk/raritetskatalogen (följt av datum för uppgiftshämtande/followed by access date)
 
Familjer* / Families 
 

* I ett försök att göra det lättare för användarna att hitta i listorna följer inte uppställningen slaviskt de familjeindelningar som följer av Tk:s systematiska ordning i VP-listan.

 

Referenser / References 
Följande förkortningar för referenser används i sammanställningarna: 
The following references are used: 
 
Carlsson 1894 = Carlsson, A. 1894. Sveriges fåglar. Lund.
DF = Dalarnas fåglar 
F = Fågelåret 
FiBl = Fåglar i Blekinge 
FiSrm = Fåglar i Södermanland 
FoFl = Fauna och Flora 
FVk = Fåglar på Västkusten 
GMÅ = Göteborgs Museums Årstryck 
GNM = Göteborgs Naturhistoriska Museum 
KVAÖ = Kongl.Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar, Öfversigt af
Nilsson 1858 = Nilsson, S. 1858. Skandinavisk fauna. Foglarna. 3:e uppl. Lund.
OS = Ornis Svecica 
Rrk = regional rapportkommitté
SF = Sveriges Fåglar 
SFS = Sällsynta Fåglar i Sverige 
SJNT = Svenska Jägareförbundets Nya Tidskrift 
VF = Vår Fågelvärld 
VFN = Våra Fåglar i Norden 
 
 
Förkortningar / Abbreviations 
Sammanställning har gjorts i en internationell standard, för att utländska raritetskommittéer, författare och andra ska kunna använda den. Av denna anledning används till exempel 1 cy (i stället för 1K) som beteckning på en fågel i sitt första kalenderår. Nedanstående engelska förkortningar används i listorna: 
 
1 cy (calender year) = 1K (kalenderår), samt motsvarande för 2K, 3K och så vidare.
1 cy+ = 1K+, dvs. 1K eller äldre. 
Imm. = Juvenil eller subadult (immature) 
Sub. = Subadult 
Ad. = Adult 
Migr. = Sträckande (migrating) 
† = Funnen död (found dead) 
S:n = Socken (parish) 
K:n = Kommun (municipality) 
 
Har du synpunkter på sidans innehåll? Maila Magnus Corell.