Raritetskatalogen

Ismås / Ivory Gull, Lerkils hamn 9/12 2004 Foto: Mikael Nord

Den officiella Svenska Raritetskatalogen är Raritetskommitténs sammanställning över godkända fynd av sällsynta fågelarter och -raser i Sverige.

 

Katalogen behandlar arter i kategorierna A, B, D och E, och uppdateras årligen. I katalogen numreras fynden så att det tydligt ska framgå vilka fynd som har bedömts gälla samma exemplar. 

The official Swedish Rare Bird Catalog is maintained by the Rarities Committé. It contains accepted records of species and subspecies in Sweden. The catalog contains records from the AERC:s categories A, B, D and E, and is updated annually. All records are numbered in order to make it easy to see which records that are treated as the same individual. 

Senaste uppdatering / Latest update: 29.12 2017 – Katalogen har uppdaterats med samtliga godkända fynd från 2016. / All accepted records from 2016 have been added.
 
Citera gärna Raritetskatalogen, ange då / Feel free to quote the Rare Bird Catalog, then refer to it as:
Raritetskommittén, BirdLife Sverige: Raritetskatalogen, birdlife.se/rk/raritetskatalogen 
(följt av datum för uppgiftshämtande/followed by access date) 
 

Referenser / References 
Följandekortningar för referenser används i sammanställningarna: 
The following references are used: 
 
Carlsson 1894 = Carlsson, A. 1894. Sveriges fåglar. Lund.
DF = Dalarnas fåglar 
F = Fågelåret 
FiBl = Fåglar i Blekinge 
FiSrm = Fåglar i Södermanland 
FoFl = Fauna och Flora 
FVk = Fåglar på Västkusten 
GMÅ = Göteborgs Museums Årstryck 
GNM = Göteborgs Naturhistoriska Museum 
KVAÖ = Kongl.Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar, Öfversigt af
Nilsson 1858 = Nilsson, S. 1858. Skandinavisk fauna. Foglarna. 3:e uppl. Lund.
OS = Ornis Svecica 
Rrk = regional rapportkommitté
SF = Sveriges Fåglar 
SFS = Sällsynta Fåglar i Sverige 
SJNT = Svenska Jägareförbundets Nya Tidskrift 
VF = Vår Fågelvärld 
VFN = Våra Fåglar i Norden 
 
Förkortningar / Abbreviations 
Sammanställning har gjorts i en internationell standard, för att utländska raritetskommittéer, författare och andra ska kunna använda den. Av denna anledning används till exempel 1 cy (istället för 1k) som beteckning på en fågel i sitt första kalenderår. Nedanstående engelska förkortningar används i listorna: 
 
1 cy = 1k (calender year), samt motsvarande för 2k, 3k och så vidare. 
Imm. = Juvenil eller subadult (immature) 
Sub. = Subadult 
Ad. = Adult 
Migr. = Sträckande (migrating) 
† = Funnen död (found dead) 
S:n = Socken (parish) 
K:n = Kommun (municipality) 
Raritetskatalogen sammanställs av / The Swedish Rare Bird Catalog is compiled by: 
Göran Lettstrand (https://www.kryssalett.se/)
 
För kommentarer, korrektionsförslag eller annat som rör katalogen, kontakta / For comments on the catalog, please contact: Magnus Corell