Gråsiska / Redpoll ssp. hornemanni*

Acanthis flammea hornemanni

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 1/1 
1: 1934 27.4, 1 † Gällivare, Lule lappmark, collected (FoFl 36:83-85)

Fyndet har sedermera underkänts (se Rk-nytt 13-1) på grunder som redovisas i artikeln Rasen hornemanni av snösiska Carduelis hornemanni aldrig säkert anträffad i Sverige, Ornis Svecica 23/2: 112-114. / The record has been rejected based on facts in the article ”Subspecies hornemanni of Arctic Redpoll Carduelis hornemanni never recorded in Sweden”, published in Ornis Svecica 23/2: 112-114.


* Taxonomikommittén har beslutat att betrakta grå­-/snö­-/brunsiska som en och samma art (Vår Fågelvärld 1/2017). Samtidigt flyttades gråsiska från Carduelis till Acanthis. / The Swedish Committee of Taxonomy has decided to treat Common/Arctic/Lesser Redpoll as one species (Vår Fågelvärld 1/2017). At the same time Common Redpoll was moved from Carduelis to Acanthis.